privacyverklaring

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe VPKT, als ‘verwerkings­verant­woordelijke’, gegevens die verband houden met u of die u identi­ficeren (hierna: “persoonsgegevens”) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Identiteit en contactgegevens

VPKT, gevestigd aan Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam.

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking

Via info@vpkt.nl kunt u vragen stellen. In dit kader verwerkt VPKT uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventuele (mail)correspondentie aangaande de vraag en gevoerde communicatie in dat verband.

Gedurende uw bezoek op de website slaan wij verder het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, alsmede het type besturingssysteem, internetbrowser en de bezochte webpagina’s op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en u alle functionaliteiten van de website te kunnen leveren en bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren.

Bewaartermijnen

VPKT zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan wel niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

VPKT deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienstverlening (bijv. de hosting van de website), of voor zover VPKT hiertoe wettelijk is verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van VPKT (‘verwerkers’), wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om een zorgvuldig gebruik en passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. VPKT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en VPKT heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verwerking. Hiertoe gebruikt VPKT meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar de gegevens zijn opgeslagen.

Uw rechten

U heeft tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor een bepaalde gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw wettelijke rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw persoonsgegevens door VPKT, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vpkt.nl of VPKT, Postbus 1266, 2260 BG  Leidschendam. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

VPKT wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.


November 2018