naar een circulaire economie
voor verpakkingen

recycling verpakkingen

Afvalfonds Verpakkingen geeft collectief uitvoering aan de verplichtingen van het verpakkende bedrijfsleven voor inzameling en recycling van verpakkingen en heft daartoe een financiële bijdrage over deze verpakkingen. Een aantal taken is neer­gelegd bij de volgende organisaties, die vanuit het Afvalfonds worden gefinancierd:

  • Nederland Schoon voert campagnes tegen zwerfafval, doet onderzoek, adviseert bedrijven en zet aanstekelijke acties op.
  • Nedvang adviseert en ondersteunt gemeenten en afvalbedrijven bij (de registratie van) de inzameling en recycling van verpakkingsmaterialen.
  • VPKT zorgt voor de sortering en recycling van (kunststof) verpakkingen door contracten aan te gaan met nascheiders, sorteerders, recyclers, transporteurs en op- en overslagstations.
  • Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) adviseert en inspireert bedrijven over duurzaam verpakken. KIDV biedt ondernemers feitelijke kennis, actuele trends en praktische tools.

verbeteringen in de kunststofketen

De recycling van kunststof kan en moet nog beter, zodat de kwaliteit van het gerecyclede kunststof aansluit op de gevraagde kwaliteit grondstof. Hiermee zal ook de opbrengst stijgen zodat op termijn de kosten van de inzameling, sortering en recycling kunnen worden gedekt. VPKT wil de kwaliteitsverhoging aanjagen, zodat ook de kunststofketen meer circulair wordt.

Inzameling

Verder terugdringen van vervuiling

Innoveren en harmoni­seren in manieren van inzameling

Sorteren

Beter sturen op outputkwaliteit

Recycling

Kwaliteit en vorm beter laten aansluiten bij marktvraag

Productie
(verpakkingen)

Beter recyclebaar maken

Gerecycled materiaal gebruiken

centrale regie over de recyclingketen

Het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod vraagt om een centrale aanpak. Daarom werken VNG, Afvalfonds Verpakkingen namens verpakkend bedrijfsleven en het ministerie van I&W samen aan een alternatieve systematiek voor de regie over de recyclingketen van brongescheiden kunststof verpakkingsafval afkomstig van huishoudens. Recycling staat hierbij centraal. Dat past ook bij een goede uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid die wettelijk op het Afvalfonds Verpakkingen rust. Deze verantwoordelijkheid stopt niet bij het behalen van de wettelijke recyclingdoelstellingen.

  • De gemeente zamelt in en ontvangt hiervoor een vergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen (bij aanlevering op een overslaglocatie);
  • De gemeente houdt de vrijheid om te bepalen hoe de inzameling plaatsvindt en ontvangt een inzamelvergoeding op basis van de hoeveelheid geaccepteerd kunststof verpakkingsafval.
  • Het Afvalfonds Verpakkingen is verantwoordelijk voor de verdere overslag, sortering en vermarkting (de post collection).
  • Het Afvalfonds Verpakkingen zal de post collection activiteiten zo uitvoeren dat – vanuit de huidige situatie – de sortering en recycling van verpakkingsafval verder worden versterkt en uitgebreid.
  • VPKT is de organisatie die namens het Afvalfonds Verpakkingen zorgt voor de praktische uitvoering, zoals het afsluiten van contracten.

U leest hier meer over het nieuwe regiemodel.